นักพัฒนาย้อนมองอดีต เพื่อพัฒนางานในอนาคต

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีสาธารณะ “เสริมพลังภาคประชาสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ” ณ ศูนย์ประชุมสถบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ทั้งองค์กรที่ทำงานด้านพื้นที่และองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

เช่น เด็ก สตรี แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ สุขภาพทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีผลงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในอย่างมากมาย แต่กลับพบว่าภาครัฐเอกชน รวมทั้งประชาชนยังคงตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาสังคมไทยในระดับน้อย การตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆ จึงยังคงอยู่ภายใต้อำนาจรัฐและทุนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจัดเวทีสาธารณะ “เสริมพลังภาคประชาสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ” คาดหวังจะสร้างความตระหนักถึงความหมาย คุณค่า และบทบาทของภาคประชาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยภายใต้การเสวนา “ประชาสังคมไทย…ไปทางไหน ?” ศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มองการทำงานของภาคประชาสังคมว่าเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะเรื่องในระดับลึก เป็นแหล่งเพราะและเสริมสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ แต่มีประเด็นที่ต้องขบคิดเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำความขัดแย้งทางการเมือง เราจะวางบทบาทของภาคประชาสังคมอย่างไร พฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ความเชื่อมั่น ศรัททธา เชื่อถือกันและกันลดน้อยลงไป มีข้อจำกัดมากขึ้น เงินบริจาคลดลง เป็นข้อท้าทายสำหรับภาคประชาสังคมในการทำงานต่อไปในอนาคต ประกอบกับการทำงานบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ หน้าที่ของประชาสังคมต้องทำให้คนเข้าใจปัญหานี้แหละร่วมกันแก้ปัญหานี้ร่วมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth